God styring og god økonomi i 2013

KnutH

Knut Haukelidsæter, styrets leder 2013

2013 ble, økonomisk sett, et fremgangsrikt år for BKM Horten. Det gode arbeidet med å øke egenkapitalen ble i 2013 videreført fra året før. Inntektene ble ca. 11 millioner, dvs. på samme høye nivået som i 2012.

Den viktigeste bærebjelken i økonomien vår er alle de frivillge, faste gavene som våre kommer inn hver måned fra våre engasjerte medlemmer.

Driftskostnadene var i 2013 ca. 4.1 millioner. Dette er ca.20% høyere enn i 2012. Det gjenspeiler den økte aktiviteten i BKM Horten i 2013. Overskuddet for 2013 ble ca. 6 millioner. Overskuddet går til å styrke egenkapitalen. Klare mål, god tilrettelegging og stort engasjement fra prosjektlederne gjorde at oppslutningen blant våre medlemmer ble veldig god. Vi er veldig godt fornøyd med det vi oppnådde i 2013!

Egenkapitalen vår etter 2013 er nå på ca. kr.35 millioner.

Klikk her for å se balansen for året 2013

Klikk her for se resultat for året 2013

Mye barn og ungdom

En stor del av BKM Hortens medlemmer består av barn og ungdom. Bare 105 av de 379 medlemmene er over 30 år gamle. Ca 40 unge ektepar og familier utgjør en viktig del av vår virksomhet.

BKM Horten har derfor etablert egne spareplaner for fornyelse og vekst. Menigheten er motivert for allerede nå aktivt å bidra til at de fremtidige generasjoner kan ha gode rammevilkår i sitt arbeid.

Styrets sammensetning og ansvar i 2013

Årsmøtet i BKM Horten velger et styre bestående av styreleder, 4 styremedlemmer og to varamedelmmer. Styret har ansvaret for at de økonomiske rammene følges, og at BKM Horten har en sunn og god økonomi. Styret har nedsatt en egen driftskommite som foretar den løpende driften av Menighetens aktivitetssenter på Dal Gård.

Styret i Brunstad Kristelige Menighet i Horten 2013

Årsmøtet 2013 med valg og avstemming

Det årlig årsmøtet hvor alle medlemmene blir invitert ble avholdt i løpet av 2013. Regnskapet for 2012, og budsjettet for 2013 ble gjennomgått. Aktuelle saker ble tatt opp, og valg og av styrets representanter ble gjennomført i henhold til vedtektene. Det ble på årsmøtet gjort endringer i styresammensetningen. Det nye styret vil arbeide videre etter de samme verdier og tradisjoner som BKM Horten har vært drevet etter i mer enn 100 år.

Knut Haukelidsæter
Styreleder i BKM Horten