Et ekstraordinært år

Økonomisk ble 2015 et ekstraordinært år. Med stort fokus på å informere medlemmene godt om den økonomiske målsetningen for året lyktes vi, sammen, å øke inntektene med over 15% sammenlignet med 2014.

I 2015 hadde vi et stort ønske om å gi en betydelig økonomisk gave til ideelt formål. Med det økonomiske grunnlaget som er lagt de senere årene samt årets gode økonomiske resultat lyktes vi med vår målsetning. Øvrige driftskostnader var på samme nivå som året før. Rentekostnadene ble noe lavere sammenlignet med forrige år. På grunn av den store gaven som ble gitt ble årets resultat på – 22 millioner. Vi går allikevel inn i 2016 med en sunn egenkapital på 13,5 millioner. I tiden som nå ligger foran oss vil vi prioritere å øke egenkapitalen slik at vi kan finansiere utvikling av vår egen eiendom. Vi vil prioritere investeringer som gir et enda bedre tilbud for barn, ungdom og medlemmene forøvrig. Vi gleder oss over den iver og glede medlemmene viser. Det gjør oss trygge på at vi også i tiden som kommer skal lykkes med å nå våre mål for virksomheten.

Knut Erik Haukelidsæter
Styreleder

KnutH

Klikk her for å se Årsrapporten

Fra forstander

Brunstad Kristelige Menighet Horten har tradisjoner i Horten ca 115 år tilbake i tid, og Johan Oscar Smiths(1871-1943) virke bærer rike frukter i dag også i hans hjemby Horten. Hans rettferdighet, omsorg og godhet til sine medmennesker er verdier vi ønsker skal være rikelig i vår midte.

BKM Horten teller nå ca. 390 medlemmer, hvorav 70 % er under 30 år. Mange av våre ungdommer gifter seg og etablerer familier, så er stor del av vår lokalmenighet består av unge familier. En stor del av vårt fokus rettes derfor mot barn og unge. Det er viktig for oss at et barns oppvekst i BKM Horten skal være en berikelse for hele livet, enten barnet velger å forbli i BCC eller ikke. Vi opplever derfor at barna og de unge trives svært godt og de aller fleste blir værende i BCC.

Det er en glede å se at ungdommen er en drivende kraft i vår virksomhet. Samtidig som de voksne og eldre er en ressurs som støtter opp om alle gode initiativer fra de unge. Vi erfarer et godt og voksende fellesskap på tvers av alder og kjønn ved våre arrangementer og aktiviteter.

De eldre har i tillegg sine egne arrangementer. Les mere om Seniorgruppa her (årsrapporten 2012).

BKM Horten er nært knyttet til Brunstad og all BCCs virksomhet. Våre medlemmer er for det aller meste til stede på arrangementene i regi av BCC, enten det er på Brunstad eller andre steder. På pinsestevnet som BCC arrangerte i Jerusalem i 2015 var over 50 personer fra Horten til stede.

Det er og en stor glede at BKM Horten fikk muligheten til å kjøpe nordre del av Dal Gård fra Stiftelsen Brunstad Konferansesenter. Dette gjør at vi har god plass for vår virksomhet her for framtiden selv om veksten skulle bli stor.

Jeg vil takke for alt frivillig og ulønnet arbeid som legges ned av vår medlemmer  i BKM Horten regelmessig, for å kunne ha alle de aktivitetene som vi ønsker. Det gjelder både unge og eldre.

Per Konrad Østern
Forstander

alderfordeling