Årsrapport 2016: Fra ledelsen

Fra styret
Begivenheter
Om 2016

Et godt år å se tilbake på

BKM Horten kan kjennetegnes som “Et livskraftig fellesskap i god utvikling”. Vi har tradisjoner her i Horten mer enn 100 år tilbake i tid. Vi er takknemlige og glade for å være en del av det. Vi ser med glede på det vi får til sammen gjennom uegennyttig innsats og engasjement.

Det er for meg helt klart at engasjementet og kraften er forankret i troen. Når f.eks. ordet om at “Den som velsigner skal trives” blir praktisert, blir det trivsel og gode opplevelser for barn, unge og eldre. Det er ikke materielle ting, bakgrunn, evner, utdannelse etc., men vårt trosgrunnlaget som gir kraft til å bevare kjærligheten.

Innsamlingsaksjonen ga oss midler til blant annet å kjøpe nordre del av Dal Gård. Det gir oss plass til å drive aktiviteter i mange år fremover. Vi teller nå ca. 430 personer. Mest barn og ungdom. Det var derfor viktig for oss å utvide våre arealer på Dal Gård når muligheten kom. Jeg gleder meg over den framtidsrettede, innovative innstillingen som preger vår lokalmenighet.

I forbindelse med flyktningkrisen i Syria var området akuttmottak i tre måneder. Det ble en berikelse og en fin erfaring på mange måter. Mange av våre medlemmer deltok i frivillig arbeid for flyktningene og fikk god kontakt med dem. Flyktningene uttrykte takknemlighet for oppholdet.

Når vi ser tilbake på 2016 vil jeg rette en stor takk til alle som helhjertet har bidratt på så mange måter.

Takknemlig Hilsen
Per K. Østern – Forstander

Fra styreleder

Det er svært gledelig at vi igjen kan se tilbake på et godt år med positiv utvikling på alle områder. BKM Horten er fortsatt i vekst og vi økte med ca. 30 personer i 2016. Da medlemsmassen i stor grad består av barn og ungdom, har aktivitetstilbudet og fasiliteter for denne målgruppen høy prioritet. Vi arbeider for at aktiviteter og tilbud til denne målgruppen skal ha høy kvalitet.

Økonomisk sett ble året 2016 et godt år. Egenkapitalen ble styrket med kr 1 551 797 til kr 15 095 550 i 2016. Driftsinntekter til BKM Horten er i hovedsak basert på frivillige gaver. Dette gir oss månedlige inntekter på ca. kr. 200 000. De fleste av våre voksne medlemmer er med på denne ordningen og det dekker det meste av våre driftutgifter.

Vi ser at Dal Gård alene ikke tilfredsstiller alle behovene for fasiliteter og uteområder som vi trenger til vår virksomhet, men i våre nærliggende områder er det mulig å leie fotballbaner og idrettshaller osv, slik at disse behovene imøtekommes.

BKM Horten har siden 2011 arbeidet målbevisst for å styrke egenkapitalen i henhold til “Golden Heart”-aksjonen. Da det opprinnelige målet ble nådd allerede i 2015, har vi nå oppjustert målet frem mot 2020. Aksjonen har også gjort oss i stand til å investere i den nordre delen av eiendommen Dal Gård. Denne investeringen er gjort gjennom BKM Hortens eiendomsselskap Dal Gård AS.

Vi ser frem til et arbeidsomt og spennende 2017 hvor nye prosjekter skal gjennomføres og nye mål nås.

Med Hilsen
Knut Haukelidsæter
Styreleder BKM Horten