Årsrapport 2018: Fra styret

Fra styret
Begivenheter
Økonomi

Forstander ser tilbake – og fremover

Når vi ser tilbake på et menighetsår i BKM Horten, er det med glede og takknemlighet. Året har vært fylt med, trivsel, mangfold og opplevelser med vårt kristne trosgrunnlag som fundament og forankring.

Hver uke, og hver måned, år etter år, nedlegges det mye tid og krefter på frivillig basis for at barn og unge skal vokse opp i trygge omgivelser med et tydelig, kristent ståsted. Ettersom årene går, er det gledelig å se at så mange ungdommer selv får lyst til å engasjere seg som mentorer i barne- og ungdomsarbeidet.

Vi ønsker å være et positivt bidrag i lokalsamfunnet, og mener at slik frivillig innsats er en verdi for samfunnet. Alle som driver med arbeid for barn og ungdom vet at det koster penger. Derfor ønsker vi å takke våre medlemmer for alt de har lagt ned av tid og energi for sine hjertesaker, for å skape muligheter for neste generasjon.

Selv om vi i BKM Horten er stolte av det engasjementet våre medlemmer viser, har vi i 2018 opplevd mye negativ medieoppmerksomhet. Dette går hovedsakelig på hvordan den frivillige dugnadsinnsatsen i våre underselskaper har vært organisert. Det er en utfordring som har gitt oss mye ekstra jobb, men BKM Horten har alltid vært opptatt av å følge samfunnets lover og gjeldende regler, så vi ser fram til en avklaring i saken.

Når vi ser fremover og inn i et nytt år, er det med ydmykhet vi tar fatt på de oppgaver som møter oss i et aktivt menighetsliv. Vi opplever stort engasjement, samhold, og vilje til forbedring og fornyelse. Dette skal vi bygge videre på inn i det nye året. Vi vil også arbeide for å legge til rette for et menighetsliv med gode opplevelser for alle aldre, gode møteplasser og aktiviteter for den yngste til den eldste.

Hjertelig takk til hver eneste en som har vært med på å gjøre dette til et år vi kan se tilbake på med glede og takknemlighet!

Forstander Per Konrad Østern


Fra styret

2018 har vært et begivenhetsrikt år for vår organisasjon, med stor aktivitet og bredt engasjement fra medlemmer i alle aldre. Flere ganger i uken har vi hatt samlinger på Dal Gård med aktiviteter, møter for ungdom, søndagsskole og kristelige møter for hele familien.

BKM Horten har igjennom året jobbet for å styrke barne- og ungdomsarbeidet, og har gjennomført et bredt spekter av aktiviteter, turer og samlinger for barn og ungdom. Vi ønsker å fremme gode samfunnsnyttige holdninger blant våre medlemmer, hvor frivillig arbeid for barn og unge er en viktig del av vår kultur, og en del av det å ta samfunnsansvar. Det er viktig for oss å tilby gode og trygge oppvekstsvilkår hvor den kristne troen er en naturlig del av aktivitetene. Vi opplever at svært mange barn og unge trives og ønsker å delta aktivt i foreningslivet.

Frivillig innsats og gaver fra våre medlemmer er bærebjelken i foreningsøkonomien, og det er viktig for oss å legge gode rammer for vår kristne virksomhet, som møter både dagens og fremtidens behov. Styret har ansvar for å forvalte økonomien i henhold til vårt formål, på beste måte for foreningen og medlemmene.

På årsmøtet i 2018 ble det valgt inn flere nye styremedlemmer til erstatning for tidligere styremedlemmer som har gjort en god innsats gjennom mange år. Styret i BKM Horten består nå av to kvinner og tre menn samt to vara representanter, og skal representere bredden av menighetens medlemmer. Styret er valgt inn for ett år av gangen.

Videre har styret i BKM Horten har vedtatt å utrede mulighetene for å sikre alle verdier og eiendommer i en Stiftelse med tilhørighet til stedet Dal Gård. Dette er allerede synlig i årsregnskapet for 2018. Styret vil fortsette arbeidet med dette i 2019.
Resultatet i årsregnskapet for 2018 viser et betydelig underskudd som forklares ved at foreningen har overført alle verdier og eiendommer inn under Stiftelsen Dal Gård. Dette forklares nærmere i årsregnskapet for 2018.
Vår økonomi er solid, og mesteparten av inntekter er gaver fra medlemmene. Etter å ha sikret alle verdier og eiendommer under Stiftelsen Dal gård ble årets resultat kr -14 421 827,- foreningen har nå en positiv egenkapital på kr 3 707 396,-
Mesteparten av inntektene er benyttet til å drifte og vedlikeholde vårt forsamlingslokale på Dal Gård samt drift av foreningen med våre aktiviteter og kristelige virksomhet.
Styret i BKM Horten

Kjetil Nilsen

Judith Bernhardsen

Simen Pedersen

Inger Oline Freeman

Øyvind Ellefsen