Årsrapport 2018: Økonomi

Fra styret
Begivenheter
Økonomi

BKM Horten har en solid økonomi, og foreningens inntekter kommer hovedsakelig fra gaver fra våre medlemmer. Mesteparten av inntektene er benyttet til å drifte og vedlikeholde vårt forsamlingslokale på Dal Gård, samt drift av foreningen med våre aktiviteter og kristelige virksomhet.

Styret i BKM Horten vedtok i 2018 å utrede mulighetene for å sikre alle verdier og eiendommer i en stiftelse med tilhørighet til stedet Dal Gård. Styret vil fortsette arbeidet med dette i 2019. 

Som en konsekvens av denne prosessen viser årsregnskapet for 2018 et betydelig underskudd, som forklares ved at foreningen har overført alle verdier og eiendommer inn under Stiftelsen Dal Gård.  Årets resultat endte derfor på MNOK – 14,4. Foreningen har nå en positiv egenkapital på MNOK 3,7. Dette forklares nærmere i årsregnskapet for 2018.

Se årsregnskapet for 2018
Uavhenging revisors beretning