Årsrapport 2019: Fra styret

Fra styret
Begivenheter
Økonomi

Vi ser tilbake på året 2019 med stor glede og entusiasme. Vi opplevde mye engasjement fra mange medlemmer og et høyt aktivitetsnivå både for unge og gamle. Vi har gjennomført ukentlige samlinger med kristelig innhold både for barn, unge og voksne. Søndagskolearbeidet er blitt styrket og barne- og ungdomsarbeidet er blitt ytterligere oppdatert og fornyet gjennom året. Det har blitt gjennomført en rekke arrangement og turer for alle aldersgrupper.

Mesteparten av foreningens inntekter er gaver fra medlemmene, og er benyttet til å drifte foreningen med våre aktiviteter og kristelige virksomhet. Den største utgiften til foreningen er husleie av forsamlingslokalet på Dal Gård hvor de aller fleste av våre aktiviteter foregår.

BKM Horten har i løpet av året gjennomført en større omorganisering hvor alle verdier og eiendommer er sikret i en stiftelse med tilhørighet til stedet Dal Gård. Styret erfarer at omorganiseringen er blitt gjennomført på en profesjonell og ryddig måte i henhold til de vedtak som er gjort på tidligere årsmøter.

BKM Horten opplevde i 2019 en del negativ medieoppmerksomhet, samtidig noen krevende pålegg fra arbeidstilsynet. Påleggende gjaldt organisering av den frivillige innsatsen i to aksjeselskap, som på denne tiden var eid av BKM Horten.

I løpet av året gikk saken videre til behandling hos Direktoratet for arbeidstilsynet, og i januar 2020 omgjorde direktoratet arbeidstilsynets vedtak til fordel for dugnadsselskapene og de frivillige. I forbindelse med denne saken valgte også styret i BKM Horten å klage lokalavisen Gjengangeren inn for Pressens faglige utvalg (PFU), hvor lokalavisen ble felt for brudd på pressens etiske normer i en artikkel i henhold til «Vær varsom plakaten». Vi er lettet og glade for at saken nå er løst på en god måte for frivilligheten og våre medlemmer. Og vi ser fremover og ønsker et godt samarbeid med blant annet lokalavisen Gjengangeren. Les mer om saken her →

Frivillig innsats og gaver er bærebjelken i foreningsøkonomien, og det er viktig for oss å legge gode rammer for vår kristne virksomhet, også på lang sikt. Styret har derfor i løpet av 2019 utarbeidet langsiktige økonomiplaner hvor foreningens egenkapital vil bli styrket til glede for fremtidige generasjoner. Planene ble vedtatt og forankret i et ekstraordinært årsmøte som ble avholdt i november.

Resultatet i årsregnskapet for 2019 presenteres med et underskudd som forklares ved at foreningen har gitt en større gave til internasjonal misjon- og menighetsvirksomhet i sentralforeningen BCC. Dette skjer i henhold til tidligere årsmøtevedtak.

Takket være medlemmenes støtte er likviditeten i foreningen likevel god. Styret i BKM Horten har fokus på å følge den langsiktige økonomiplanen og å styrke egenkapitalen til foreningen for årene som kommer.

Vi ønsker å takke alle våre positive og engasjerte medlemmer for all støtte og alle bidrag til vår forening gjennom året 2019.

Styret i BKM Horten

Kjetil Nilsen, Inger Oline Freeman, Øyvind Ellefsen, Judith Bernhardsen, Simen Pedersen